Preken

..
2012-12-23 Loosduinen Lukas 2 vers 3 ...een iegelijk naar zijn eigen stad....mp3download
2013-01-13 Scherpenisse - Lukas 4 vers 18b ..den armen en die gebroken zijn van hart..mp3download2013-01-13 Scherpenisse - Lukas 4 vers 19 .. het aangename jaar des Heeren.. mp3
2013-03-24 Vriezenveen (voorber. HA) Lukas 22 vs 61 ..zag Petrus aan..mp3download
2013-08-11 Valburg - Lukas 18 vs 13b O God, wees mij zondaar genadig.mp3download
2013-12-29 Harskamp - Lukas 2 vs 34 .. Deze wordt gezet tot een val en opstanding..mp3download
2014-01-26 Scherpenisse - Luk. 2 vs 49b (kinderpreek ) Wist gij niet dat ik moet zijn in dingen Mijns Vaders...mp3download
2014-02-09 Ouddorp - Lukas 10 vs 20 Uw namen geschreven in de hemelen.mp3download
2014-04-13 Veenendaal - Luk. 23 vs 34a Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen.mp3download
2014-07-20 Tholen - Lukas 14 vers 22c ...en nog is er plaats.mp3download
2014-08-17 Zetten - Lukas 21 vs 36 (kinderpreek) Waakt.mp3download
2014-12-14 Luk. 1 vs 26-38 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten Jezus.mp3download
2014-12-14 Waarder - Lukas 1 vs 32b -33 Marias uitzien - De 12 tronen Israels.mp3download
2014-12-25 Vriezenveen Lukas 2 vs 14 (Kerst 2014) Ere zij God.mp3download
2015-02-15 Stad aan het Haringvliet - Lukas 17 vs 5b Vermeerder ons het geloof.mp3download
2015-05-14 Sint Philipsland Lukas 24 vs 52a (Hemelvaart) ...en zij aanbaden Hem...mp3download
2015-05-17 Driedorp - Lukas 17 vs 32 Gedenkt aan de vrouw van Lot.mp3download
2015-10-28 Hilversum - Lukas 23 vs 44-45.mp3download
2015-12-06 Horst - Lukas 5 vs 17-26 De genezing van de geraakte.mp3download
2015-12-25 Dordrecht Lukas 2 vs 12a In doeken gewonden.mp3download
2015-12-27 Valburg - Lukas 2 vs 21a Jezus besnijdenis.mp3download
2015-12-27 Valburg Lukas 2 vs 21b Gij zult Zijn Naam heten JEZUS.mp3download
2016-01-03 Sint Anthoniepolder - Lukas 2 vers 21 Zijn besnijdenis en Zijn Naamgeving.mp3download
2016-02-21 Scherpenisse - Lukas 22 vers 31-32 Satans zeef en Christus gebed.mp3download
2016-08-21 Tholen Lukas 11 vs 27b-28 Zalig die het Woord horen en bewaren.mp3download
2016-12-14 Krimpen -Bidstond St. herleving gebed Israel - R.J.Jansen Luk. 2 vs 32 en Ds.A.Kort.mp3download
2017-01-15 Horst - Lukas 3 vs 16c Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.mp3download
2017-04-02 Vriezenveen - Lukas 23 vers 48 De schare vertrekt van Golgotha.mp3download
2017-09-24 Loosduinen - Luk. 23 vs 42 - Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.mp3download
2017-12-24 Valburg - (Kerst 2017) Luk. 1 vs 43-45 Goddelijke aanwijzing, hemelse ontmoeting en versterkt geloof.mp3download
2018-01-15 Goes - Luk. 24 vs 5b en 6a Wat zoekt gij de Levende bij de doden..Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.mp3download
2018-03-30 Gortel - (Goede Vrijdag) Luk. 23 vs 46m Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.mp3download
2018-04-01 Scheveningen - (Pasen) Luk. 24 vs 39a Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf.mp3download
2018-06-24 Scheveningen - Luk. 9 vs 55-56 Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden.mp3download
2018-06-24 Scheveningen - Luk. 9 vs 57-62 En Hij zeide tot een ander - volg Mij.mp3download
2018-06-27 Goes - Luk. 14 vs 23b En dwing hen in te komen, opdat mijn huis vol worde.mp3download
2018-08-12 - Lukas 5 vs 8 Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens.mp3download
2018-10-07 Lukas 7 vs 35 - De Wijsheid gerechtvaardigd.mp3download
2018-10-21 Lukas 11 vs 52 - De sleutel weggenomen.mp3download
2018-10-24 Goes - Lukas 6 vs 27-28.mp3download
2018-12-26 Loosduinen - (Kerst 2018) Luk. 2 vs 19.mp3download
2019-03-10 Vierhouten - Luk. 22 vs 11b De Meester zegt u - Waar is de eetzaal, waar Ik het pascha met Mijn discipelen eten zal.mp3download
2019-04-14 Alblasserdam - Luk. 23 vs 25 Jezus en Barabbas.mp3download
2019-07-21 Alblasserdam - Lukas 16 vs 16.mp3download
2019-07-28 Canada - Lukas 2 vs 30-32 - Want mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien.mp3download
2019-10-06 Vierhouten - Lukas 11 vs 13.mp3download
2019-10-22 Kapelle - Lukas 17 vs 5-6 Heere, vermeerder ons het geloof.mp3download
2019-11-10 Vierhouten - Luk. 24 vs 29-31 Jezus bij de Emmausgangers.mp3download
2019-11-17 Alblasserdam - Luk. 16 vs 31 De rijke man en de arme Lazarus.mp3download
2019-12-08 Alblasserdam - Luk. 1 vs 64 En terstond werd zijn mond geopend, en zijn tong losgemaakt; en hij sprak, God lovende.mp3download
2019-12-29 Alblasserdam - Luk. 2 vs 40 (kinderpreek).mp3download
2020-02-27 Kapelle - Lukas 10 vs 36-37a.mp3download
2020-03-08 Vierhouten - Lukas 23 vs 28.mp3download
2020-06-14 Alblasserdam - Luk. 15 vs 31 De gelijkenis van de twee verloren zonen.mp3download
2020-06-21 Lukas 21 vs 28.mp3download
2020-06-23 Alblasserdam - Luk. 4 vs 14a En Jezus keerde weder door de kracht des Geestes naar Galilea.mp3download
2020-09-08 Alblasserdam - Luk. 2 vs 35a En ook een zwaard zal door uws zelfs ziel gaan.mp3download
2020-11-01 Lukas 1 vs 46-48 (Ref. herdenking).mp3download
2020-11-29 Alblasserdam - Luk. 12 vs 32 Vrees niet, gij klein kuddeken; want het is uws Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk te geven.mp3download
2020-12-25 (Kerst 2020) Luk. 2 vs 14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen (Voorber. H.A.).mp3download
2020-12-27 Alblasserdam - Lukas 5 vs 35.mp3download
2021-01-24 Alblasserdam - Luk. 8 vs 46 Iemand heeft Mij aangeraakt; want Ik heb bekend dat kracht van Mij uitgegaan is.mp3download
2021-01-26 Alblasserdam - Luk. 6 vs 36 Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is.mp3download
2021-02-14 Alblasserdam - Luk. 19 vs 40 En Hij antwoordende zeide tot hen- Ik zeg ulieden, dat, zo dezen zwijgen, de stenen haast roepen zullen.mp3download
2021-03-05 Lukas 22 vs 52b-53.mp3download
2021-03-28 Alblasserdam - Lukas 23 vs 8-12 Christus voor Herodes.mp3download
2021-04-21 Lukas 11 vs 31-32 ..en zie, meer dan Salomo is hier - en zie, meer dan Jona is hier.mp3download
2021-07-18 Alblasserdam - Luk. 10 vs 41-42a En Jezus antwoordende zeide tot haar - Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen - Maar een ding is nodig (Voorber. H.A.).mp3download
2021-08-01 Alblasserdam - Luk. 21 vs 17-19 En gij zult van allen gehaat worden om Mijns Naams wil. Doch niet een haar uit uw hoofd zal verloren gaan. Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid.mp3download
2021-08-08 Alblasserdam - Luk. 7 vs 7 Christus en de hoofdman over honderd.mp3download
2021-09-19 Alblasserdam - Luk. 17 vs 17b-18 En waar zijn de negen - Zijn er dan geen gevonden die wederkeren om God eer te geven, dan deze vreemdeling.mp3download
2021-12-19 Alblasserdam - Luk. 1 vs 76b-77 Want gij zult voor het aangezicht des Heeren vooruitgaan, om Zijn wegen te bereiden. Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden (Voorber. H.A.).mp3download
2021-12-25 Alblasserdam - Luk. 2 vs 4b Omdat hij uit het huis en geslacht Davids was.(Kerstviering met de kinderen 2021).mp3download
2022-01-16 Alblasserdam - Luk. 2 vs 49 En Hij zeide tot hen - Wat is het dat gij Mij gezocht hebt - Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders.mp3download
2022-02-06 Luk. 18 vs 42-43 En Jezus zeide tot hem - Word ziende - uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende, en volgde Hem, God verheerlijkende. En al het volk dat ziende, gaven Gode lof. (leesdienst).mp3download
2022-02-20 Alblasserdam - Lukas 14 vs 22b En nog is er plaats (voorber. H.A.) (leesdienst).mp3download
2022-03-06 Luk. 19 vs 44b Daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.mp3download
2022-03-06 Alblasserdam - Luk. 19 vs 38 Gezegend is de Koning, Die daar komt in den Naam des Heeren - vrede zij in den hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen.mp3download
2022-03-20 Luk. 22 vs 51 En Jezus antwoordende zeide - Laat hen tot hiertoe geworden - en raakte zijn oor aan en heelde hem (kinderpreek).mp3download
2022-03-27 Alblasserdam - Luk. 23 vs 28 En Jezus Zich tot haar kerende zeide - Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen (kinderpreek).mp3download
2022-04-03 Luk. 22 vs 71 En zij zeiden - Wat hebben wij nog getuigenis van node - Want wij zelven hebben het uit Zijn mond gehoord.mp3download
2022-04-15 Alblasserdam - Luk. 12 vs 50 (Goede Vrijdag 2022) Maar Ik moet met een doop gedoopt worden - en hoe word Ik geperst, totdat het volbracht zij (doopdienst).mp3download
2022-04-24 Luk. 14 vs 22b En nog is er plaats (leesdienst).mp3download
2022-05-08 Luk. 7 vs 13 En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar - Ween niet.mp3download