Preken

..
2021-07-04 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Mark. 2 vs 3b Een geraakte, die van vier gedragen werd.mp3download
2021-07-11 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Luk. 15 vs 22 ..en schoenen aan de voeten.mp3download
2021-07-13 Evang. R. Overbeek - Joh. 20 vs 25 ..ik zal geenszins geloven.mp3download
2021-07-18 Evang. R. Overbeek - Jes. 48 vs 20c-21a De HEERE heeft Zijn knecht Jacob verlost. En - Zij hadden geen dorst, toen Hij hen leidde door de woeste plaatsen.mp3download
2021-07-22 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Job 42 vs 5-6 (Meditatie voorber. H.A.).mp3download
2021-08-01 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Joh. 15 vs 22b Nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.mp3download
2021-08-08 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Joh. 9 vs 35-39.mp3download
2021-08-08 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Matth. 8 vs 24c Doch Hij sliep.mp3download
2021-08-15 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Joh. 14 vs 16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid.mp3download
2021-08-15 Evang. R. Overbeek - Leviticus 14 vs 5-6.mp3download
2021-08-22 Evang. R. Overbeek - 1 Joh. 4 vs 13 Hieraan kennen wij dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.mp3download
2021-08-29 Evang. R. Overbeek - 2 Samuel 6 vs 21b-22a Ja, ik zal spelen voor het aangezicht des HEEREN - Ook zal ik mij nog geringer houden dan alzo (Nabetr. H.A.).mp3download
2021-09-05 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Zach. 4 vs 6b Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.mp3download
2021-09-12 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Zach. 4 vs 6b-7 De heilrijke olie, vloeiend uit de twee olijfbomen, van het priesterlijk en koninklijk ambt van Christus.mp3download
2021-09-19 Evang. R. Overbeek - Lev. 2 vs 6 Breek ze in stukken en giet olie daarop - het is een spijsoffer (Voorber. H.A.).mp3download
2021-09-21 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Psalm 61 vs 3b Als mijn hart overstelpt is - leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn.mp3download
2021-09-26 Evang. R. Overbeek - Joel 2 (H.A.).mp3download
2021-09-28 Jesaja 2 vs 17b En de HEERE alleen zal in dien dag verheven zijn (afscheidsdienst evang. R. Overbeek).mp3download
2022-09-25 Mission Center Malawi - Evang. R. Overbeek - Joh. 7 vs 37-38.mp3download
2022-10-09 Mission Center Malawi - Evang. R. Overbeek - Exodus 20 vs 20.mp3download
2022-11-20 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Johannes 20 vs 8 De wet van het water der afzondering vervuld in het graf van Christus.mp3download
2022-11-20 Evang. R. Overbeek - Markus 9 vs 26-27 De wedergeboorte in eenvoud verklaard door een klein kind.mp3download
2023-01-15 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Markus 14 vs 19c Ben ik het.mp3download
2023-01-15 Evang. R. Overbeek - 1 Koningen 22 vs 32 Achabs dood in Josafats nood.mp3download
2023-01-29 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Lukas 22 vs 61b En Petrus werd indachtig het woord des Heeren.mp3download
2023-01-29 Voorthuizen - Evang. R. Overbeek - Openb. 9 vs 1 En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds.mp3download
2023-02-05 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Joh. 20 vs 29 Jezus zeide tot hem - Omdat gij Mij gezien hebt,Thomas, zo hebt gij geloofd - zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben.mp3download
2023-02-12 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Genesis 37 vs 23 En het geschiedde als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, den veelvervigen rok, dien hij aanhad.mp3download
2023-02-12 Evang. R. Overbeek - Lukas 14 vs 23 En de heer zeide tot den dienstknecht - Ga uit in de wegen en heggen - en dwing hen in te komen, opdat mijn huis vol worde.mp3download
2023-02-19 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Joh. 7 vs 37b Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke 1. Christus roept Zelf 2. Christus roept ter gelegener tijd 3. Christus roept dorstigen 4. Christus roept nog.mp3download
2023-02-26 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Hooglied 6 vs 3 Ik ben mijns Liefsten, en mijn Liefste is mijne, Die onder de lelien weidt.mp3download
2023-03-05 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Hebr. 12 vs 27-28 Het ontvangen van en de dienst aan dit Koninkrijk.mp3download
2023-03-08 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - 2 Kron. 30 vs 18b Doch Jehizkia bad voor hen (Biddag 2023).mp3download
2023-03-08 Voorthuizen - Evang. R. Overbeek - (Biddag 2023) - Genesis 43 vs 26b En zij bogen zich voor hem ter aarde (kinderpreek).mp3download
2023-03-19 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Lukas 22 vs 38b Het is genoeg.mp3download
2023-03-26 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Jesaja 53 vs 5 Het lijden en sterven van Christus - of de Plaatsvervanger 1.Verwond voor overtredingen 2.Verbrijzeld voor ongerechtigheden 3.Gestraft voor vrede.mp3download
2023-03-26 Evang. R. Overbeek - Genesis 22 vs 13b En Abraham ging en nam dien ram en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats.mp3download
2023-04-02 Voorthuizen - Evang. R. Overbeek - Matth. 27 vs 22 Barabbas gesteld tegenover Christus met een dringende vraag 1. Tot wie deze vraag komt 2.Waarom deze vraag gesteld wordt 3.Het antwoord op deze vraag.mp3download
2023-04-09 (Pasen 2023) Evang. R. Overbeek - Johannes 19 vs 41-42 De sabbatsrust in de hof.mp3download
2023-07-09 Mission Center Malawi - Evang. R. Overbeek - 1 Sam. 25 vs 39c Abigails trouwdag 1.Abigail gebonden 2.David gezonden 3.Vrede gevonden.mp3download