Preken

..
2023-10-01 Alblasserdam - 1 Samuel 21 vs 8 - 22 vs 5 Het leven van David - David te Gath en Adullam 1.Vertroost uit de mond van zijn vijanden 2.Verlost door de lof van God 3.Verenigd met Godlovers (8e bijbellezing).mp3download
2023-10-01 Johannes 19 vs 32-33 1.Ongebroken benen 2.Gods genadeslag 3.Gedragen door het Lam.mp3download
2023-10-01 Voorthuizen - Prediker 5 vs 7 - 6 vs 12 1.De ijdelheid vermeerderen 2.De reeds verloren strijd 3.De eeuwige winst (6e bijbellezing).mp3download
2023-10-03 Alblasserdam - Filipp. 4 vs 6-9 1.De bekering van het bezorgde hart 2.Het leven met Jehovah Jireh 3.De vrede van Jehovah Jireh (18e bijbellezing).mp3download
2023-10-08 Alblasserdam - 1 Samuel 23 Het leven van David 1.Geen stap zonder God 2.Verraden of bevriend 3.Gejaagd en gescheiden (9e bijbellezing).mp3download
2023-10-08 Jesaja 21 vs 11-12 1.De vraag van een geruste zondaar 2.De ruige zondaar gewaarschuwd 3.De verworpene lieflijk genodigd.mp3download
2023-10-08 Voorthuizen - Prediker 7 1.De zoektocht van Salomo ten einde 2.Salomos belijdenis van schuld 3.Salomos gevonden gerechtigheid (7e bijbellezing).mp3download
2023-10-10 Voorthuizen - Jesaja 11 vs 2 De 3-voudige tegenwoordigheid van Christus door de H.G. 1.Geen plaats voor Christus 2. De voetstap van de Gezalfde 3.De vrucht van Zijn tegenwoordigheid (12e bijbellezing).mp3download
2023-10-15 2 Kor. 12 vs 9 En Hij heeft tot mij gezegd - Mijn genade is u genoeg - want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.mp3download
2023-10-15 Alblasserdam - 1 Samuel 24 Het leven van David (10e bijbellezing) (kinderpreek).mp3download
2023-10-15 Alblasserdam - Psalm 62....mp3download
2023-10-15 Voorthuizen - Prediker 8 1.Het Woord van de Koning 2.Het geduld van de Koning 3.De blijdschap in de Koning (8e bijbellezing).mp3download
2023-10-17 Alblasserdam - Filipp. 4 vs 10-14 1.Geven uit de overvloed 2.Overvloed in wat Hij geeft 3.De overvloeiende Gave (19e bijbellezing).mp3download
2023-10-22 Alblasserdam - 1 Samuel 25 Het leven van David 1.De Gezalfde dwaas veracht 2.De Gezalfde komt met het zwaard 3.De Gezalfde vindt een bruid (11e bijbellezing).mp3download
2023-10-22 Psalm 51 vs 20 Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op. Het gebed voor Gods gemeente 1.Drie middelen van Christus 2.Drie klanken door de H.G. 3.Drie vruchten voor de Vader.mp3download
2023-10-22 Voorthuizen - Prediker 9 1.Een onzichtbaar oordeel 2.Sterven om te leven 3.Een zichtbare volheid 4.Leven in de vreze Gods (Voorber. H.A.) (9e bijbellezing).mp3download
2023-10-24 Voorthuizen - Lukas 7 vs 45a Gij hebt Mij geen kus gegeven 1.Jezus niet gekust 2.Jezus gekust rond het kruis 3.Gekust door de Gastheer (Voorber. H.A.).mp3download
2023-10-29 Matth. 28 vs 6b Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft 1.Verbijsterd zitten 2.Rusteloos wachten 3.Verwonderd buigen 4.Blijmoedig delen.mp3download
2023-10-29 Voorthuizen - Johannes 6 vs 56 Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in hem (H.A.).mp3download
2023-10-31 Alblasserdam - Filipp. 4 vs 15-23 1.De Evangelierekening 2.De Evangelieopbrengst 3.De Evangeliegarantie (20e bijbellezing).mp3download
2023-11-01 Voorthuizen - 1 Kron. 29 vs 14 1.Verootmoedigd vanwege de toewijding 2.Afhankelijk in de toewijding 3.De vrucht van de toewijding (Dankdag 2023).mp3download
2023-11-01 Voorthuizen - 1 Kron. 29 vs 5b En wie is er willig, heden zijn hand den HEERE te vullen 1.De vraag uit Davids hart 2.De vraag naar ons hart 3.De vraag ruimhartig beantwoord (Dankdag 2023).mp3download
2023-11-05 Alblasserdam - 1 Samuel 26 Het leven van David 1.Een rusteloze slaap 2.Een profetische buit 3.Een stem tot ontwaking (12e bijbellezing).mp3download
2023-11-05 Johannes 15 vs 16 1.Verkoren tot vriendschap 2.Verkoren tot vruchtdragen 3.Verkoren tot kindschap.mp3download
2023-11-05 Voorthuizen - Prediker 10 - 11 vs 1-6 1.Driemaal dodelijk vergif 2.Een Middel ter genezing 3.Drie vruchten van de genezing (10e bijbellezing).mp3download
2023-11-07 Voorthuizen - Bidstond St. herleving gebed Israel - Jesaja 62 vs 6 en Zacharia 10 vs 1.mp3download
2023-11-12 Alblasserdam - 1 Samuel 27 en 1 Samuel 29 vs 8 - 30 vs 6 Het leven van David - David in de smeltkroes te Ziklag (13e bijbellezing).mp3download
2023-11-12 Ezechiel 36 vs 31-32 De dierbaarste Pinkstervrucht.mp3download
2023-11-12 Voorthuizen - Prediker 11 vs 7 - 12 vs 1-7 Drie adviezen van de Vredevorst 1.Leef van binnen naar buiten 2.Leef niet achterstevoren 3.Tel tot 3 (Jongerenpreek) (11e bijbellezing).mp3download
2023-11-14 Alblasserdam - Efeze 6 vs 10 De wapenrusting Gods 1.Een krachteloos volk 2.Een krachtige Held 3.De macht van Zijn Naam (1e bijbellezing).mp3download
2023-11-19 Alblasserdam - 1 Samuel 30 vs 7-31 Het leven van David - De strijd van Christus in het Evangelie (14e bijbellezing).mp3download
2023-11-19 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Lukas 13 vs 5 Ik zeg u - Neen zij - maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan.mp3download
2023-11-19 Evang. R. Overbeek - Lukas 11 vs 9 En Ik zeg ulieden - Bidt, en u zal gegeven worden - zoekt, en gij zult vinden - klopt, en u zal opengedaan worden.mp3download
2023-11-19 Voorthuizen - Prediker 12 vs 8-14 1.Het werk van prediker 2.Het spreken van Christus 3.De vrucht van de stem van Christus (12e bijbellezing).mp3download
2023-11-21 Voorthuizen - Evang. R. Overbeek - Lukas 24 vs 36 En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen - Vrede zij ulieden. - De openbaring van de opgestane Christus.mp3download