Preken

..
2024-01-01 Huinen - (nieuwjaarsdienst 2024) Matth. 10 vs 16a Zie, Ik zend u als schapen in het midden der wolven.mp3download
2024-01-02 Alblasserdam - Efeze 6 vs 13 (n.a.v. Numeri 31 vs 1-31) De wapenrusting Gods 1.Een boze dag 2.Een dag van bewapening 3.Een dag van strijd 4.Een dag van heiliging (5e bijbellezing).mp3download
2024-01-07 Alblasserdam - 2 Samuel 3 vs 6-39 Het leven van David 1.Genade voor een vijand 2.Wraak over de onoprechte 3.Een tere koning (19e bijbellezing).mp3download
2024-01-07 Huinen - Openbaring 21 vs 12-13 De poorten van het nieuwe Jeruzalem .mp3download
2024-01-07 Huinen - Volg Mij - n.a.v. Johannes 6 vs 66-67 1.Waar volgen begint 2.Waar volgen stopt 3.Waar volgen verdergaat (1e bijbellezing).mp3download
2024-01-09 Voorthuizen - Openbaring 21 vs 14 De fundamenten van het nieuwe Jeruzalem 1.Twaalf stenen uit de hemel 2.Twaalf fundamenten in de storm 3.Twaalf stenen op de borstlap van de hogepriester.mp3download
2024-01-14 Alblasserdam - Spreuken 31 vs 29-30 1.De bruid bezongen 2.De bruid beschaaamd 3.De bruid bereid (Voorber. H.A.).mp3download
2024-01-14 Huinen - Openbaring 21 vs 24 1.Het hemelleven afgebeeld 2.Van het hemelleven uitgesloten 3.Tot het hemelleven geroepen (Voorber. H.A.).mp3download
2024-01-14 Huinen - Volg Mij - n.a.v. Markus 10 vs 21c En kom herwaarts, neem het kruis op en volg Mij. Een Evangelie voor wie niet terstond volgde (2e bijbellezing).mp3download
2024-01-16 Alblasserdam - Efeze 6 vs 14a De wapenrusting Gods - De gordel van Christus 1.Hoe Christus daarmee streed 2.Waarom wij die nodig hebben 3.Hoe u daarmee omgord wordt (6e bijbellezing).mp3download
2024-01-19 Jesaja 42 vs 3 1.Een gebroken kandelaar 2.Een eeuwig licht 3.Een getrouwe Hogepriester (meditatie voorber. H.A.).mp3download
2024-01-21 Huinen - 2 Korinthe 5 vs 17-18 (Doopdienst).mp3download
2024-01-21 Huinen - Jesaja 42 vs 13 Een lofzang op de Overwinnaar 1.Zijn komst tot het slagveld 2.Zijn stijd bezongen 3.Zijn overwinningslied (H.A.).mp3download
2024-01-23 Voorthuizen - Openbaring 22 vs 1 1.De bron van deze rivier 2.Haar stroomgebied 3.Haar gezegende uitwerking.mp3download
2024-01-28 Alblasserdam - 2 Samuel 4 - 5 vs 10 Het leven van David 1.Twee mannen van schande 2.Twee werkers om loon 3.Twee soorten kreupelen (20e bijbellezing).mp3download
2024-01-28 Huinen - Openbaring 22 vs 2 1.Verdreven van de boom des levens 2.Grote lust onder zijn schaduw 3.Een eeuwig Eden.mp3download
2024-01-28 Huinen - Volg Mij - n.a.v. Lukas 24 vs 44 Christus volgen in Zijn Woord 1.Nagelopen en bestraft 2.Onderwezen en ontmoet 3.Gezonden en geleid (3e bijbellezing).mp3download
2024-01-30 Alblasserdam - Efeze 6 vs 14b De wapenrusting Gods - Het pantser van Christus 1.Een pantser is door God bereid 2.Een pantser voor in de strijd 3.Een pantser tot in eeuwigheid (7e bijbellezing).mp3download
2024-02-04 Alblasserdam - 2 Samuel 5 vs 11 - 6 vs 11 Het leven van David 1.Gods vijanden verbroken in het dal 2.Gods volk verbroken op de dorsvloer 3.Gods eer ongeschonden bewaard (21e bijbellezing).mp3download
2024-02-04 Huinen - Johannes 16 vs 26-27 1.Van de Vader gehoord 2.Door de Vader bemind 3.Tot de Vader genaderd.mp3download
2024-02-04 Huinen - Romeinen 3 vs 22c Want er is geen onderscheid 1.Geen onderscheid bij de Wet 2.Geen onderscheid bij het Evangelie 3.Onderscheid alleen door Jezus Christus.mp3download
2024-02-06 Huinen - Openbaring 22 vs 11 1.De deur wordt gesloten 2.Uw tijd is voorbij 3.Dit spreekt Jezus nu.mp3download
2024-02-11 Alblasserdam - 2 Samuel 6 vs 12-23 Het leven van David 1.De zegen van Gods tegenwoordigheid 2.Met vreugde opwaarts naar Jeruzalem 3.Het onvruchtbare Jeruzalem hierbeneden (22e bijbellezing).mp3download
2024-02-11 Huinen - Openbaring 22 vs 17-21 1.De roep om de komst van Jezus 2.Een laatste nodiging 3.Een laatste waarschuwing 4.Een laatste kus.mp3download
2024-02-11 Huinen - Matth. 13 vs 3 En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende - Zie, een zaaier ging uit om te zaaien 1.Een zaaier in de oogsttijd 2.Drie soorten misoogst 3.Drie maten oogst.mp3download
2024-02-11 Mission Center Malawi - Evang. R. Overbeeek - Hooglied 3 vs 11 (kinderpreek).mp3download
2024-02-13 Alblasserdam - Efeze 6 vs 15 De wapenrusting Gods - En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes 1.Vuile voeten 2.Gewassen voeten 3.Geschoeide voeten (8e bijbellezing).mp3download
2024-02-18 Alblasserdam - Nahum 3 vs 8 1.Een last 2.Een wedervraag 3.Een schrikbarend spiegelbeeld 4.De enige troost.mp3download
2024-02-18 Huinen - Markus 10 vs 49b-50 1.Bedelen van een afstandje 2.De mantel afgeworpen 3.Meegenomen naar het kruis.mp3download
2024-02-18 Huinen - Markus 9 vs 49 Want een ieder zal met vuur gezouten worden, en iedere offerande zal met zout gezouten worden 1.Vuur of zout 2.Zout gestrooid op de aarde 3.Zout op het altaar.mp3download
2024-02-20 Huinen - Zefanja 2 vs 1-3 1.Verborgen dingen 2.Mensen zonder verberging 3.Verberging in God.mp3download
2024-02-25 Alblasserdam - 1 Korinthe 16 vs 22 Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking. Maranatha.mp3download
2024-02-25 Huinen - Johannes 18 vs 10 1.Oorschuld 2.Oorslag 3.Een nieuw oor.mp3download
2024-02-25 Huinen - Ps. 32 vs 7 Gij zijt mij een Verberging, Gij behoedt mij voor benauwdheid - Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela 1.Verberging gevonden 2.Bewaard in de storm 3.Voor eeuwig verlost.mp3download
2024-02-27 Alblasserdam - Efeze 6 vs 16 De wapenrusting Gods - Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen (9e bijbellezing).mp3download
2024-03-03 Alblasserdam - Joh. 12 vs 7 Jezus dan zeide - Laat af van haar - zij heeft dit bewaard tegen de dag Mijner begrafenis 1.Het evangelie van Judas 2.Het Evangelie van Maria 3.Het Evangelie van Christus.mp3download
2024-03-03 Huinen - Johannes 16 vs 32 1.De eenzaamheid die Christus kent 2.De eenzaamheid die Christus kiest 3.De vriendschap die Christus biedt.mp3download
2024-03-03 Huinen - Lukas 22 vs 31-32 1.De zeef van satan 2.Het gebed van Christus 3.De roeping van Petrus.mp3download
2024-03-05 Huinen - 1 Thessalonicenzen 4 vs 11 1.Leven voor een andere Koning 2.Met het hart in de wolken 3.Met de voeten op de grond 4.Met de handen uit de mouwen.mp3download
2024-03-10 Alblasserdam - Lukas 23 vs 9 En hij vraagde Hem met vele woorden - doch Hij antwoordde hem niets.mp3download
2024-03-10 Huinen - 2 Korinthe 7 vs 10 Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid - maar de droefheid der wereld werkt den dood.mp3download
2024-03-10 Huinen - 1 Petrus 2 vs 2 1.Kinderen der belofte 2.Gevoed om op te wassen 3.Gespeend om te dienen.mp3download
2024-03-12 Alblasserdam - Psalm 33 vs 20-22 (Voorber. biddag 2024).mp3download
2024-03-13 Huinen - Jeremia 10 vs 23-24 1.Geloofsbelijdenis in een tijd van mensenmacht 2.Overgave in een tijd van oordeel 3.Gebed voor een donkere toekomst (Biddag 2024).mp3download
2024-03-13 Huinen - Markus 7 vs 27-28 1.Een meisje in nood 2.Kinderen aan tafel 3.Genoeg voor iedereen (Biddag 2024) (Kinderpreek).mp3download
2024-03-17 Alblasserdam - Spreuken 24 vs 30-31 Het gevaar, de gevolgen en de genezing van geestelijke traagheid.mp3download
2024-03-17 Huinen - Johannes 18 vs 23 Jezus antwoordde hem - Indien Ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade - en indien wel, waarom slaat gij Mij.mp3download
2024-03-17 Huinen - Matth. 26 vs 53 Of meent gij dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten 1.Engelen gereed 2.Engelen geweerd 3.Engelen gegeven.mp3download
2024-03-19 Huinen - Matth. 8 vs 10 Het geloof dat in Israel niet gevonden wordt 1.De Heere Jezus verwondert Zich over het geloof 2.Het geloof verwondert zich over de Heere Jezus 3.Het geloof leidt tot eeuwige verwondering.mp3download
2024-03-22 Veenendaal - Johannes 13 vs 24-25 (meditatie voorber. H.A.).mp3download
2024-03-24 Alblasserdam - Matth. 27 vs 24 1.Een onherroepelijke keuze 2.Een onbedwingbare oproer 3.Een onuitwisbare schuld 4.Het bloed van de Rechtvaardige.mp3download
2024-03-24 Huinen - 2 Kronieken 30 1.Het bevel van de koning 2.Beter laat dan nooit 3.Voorbereid door Gods hand 4.Twee weken lof (Voorber. H.A.).mp3download
2024-03-24 Huinen - Genesis 8 vs 11 Het toepassende werk van de Heilige Geest 1.Van boven naar beneden 2.Een zoektocht naar rust 3.Nieuw leven.mp3download
2024-03-26 Alblasserdam - Efeze 6 vs 17b (n.a.v. Lukas 22 vs 14-38) De wapenrusting Gods - En het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord (Voorber. H.A.) (10e bijbellezing).mp3download
2024-03-29 Voorthuizen - (Goede Vrijdag 2024) Hebr. 10 vs 20b Het voorhangsel van het lichaam van Christus 1.Besprengd 2.Doorgegaan 3.Gescheurd 4.Geopend (H.A.).mp3download
2024-03-29 Voorthuizen - (Goede Vrijdag 2024) Jesaja 53 vs 8a Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen - en wie zal Zijn leeftijd uitspreken 1.Ingekomen 2.Weggenomen 3.Meegenomen (Doopdienst).mp3download
2024-03-31 Alblasserdam - (Pasen 2024) Jesaja 26 vs 19 1.Opstandingsbelofte 2.Opstandingslied 3.Opstandingsantwoord 4.Opstandingsopdracht.mp3download
2024-03-31 Huinen - (Pasen 2024) 1 Korinthe 15 vs 7a Daarna is Hij gezien van Jacobus 1.Broer en vreemdeling 2.Als zondaar gevonden 3.Dubbel broeder geworden.mp3download
2024-03-31 Huinen - (Pasen 2024) 2 Tim. 1 vs 10 1.De voortdenderende dood 2.De dood gestopt door de dood van Christus 3.De dood geopend door de opstanding van Christus.mp3download
2024-04-01 Voorthuizen - (Pasen 2024) Joh. 21 vs 5a Jezus dan zeide tot hen - Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs 1.De Heere Jezus kijkt hoe je vist 2.Hij vraagt naar de vangst 3.Hij belooft de vangst (kinderpreek).mp3download
2024-04-02 Huinen - 1 Korinthe 15 vs 6 1.Christus deelt royaal 2.Getroost achterblijven 3.Zalig ontslapen (Pasen 2024).mp3download
2024-04-07 Alblasserdam - Jesaja 27 vs 4-5 1.De vrede waarvoor Jezus streed 2.De oorlog tegen een verzoend God 3.De vrede die God vijanden biedt.mp3download
2024-04-07 Huinen - 1 Korinthe 15 vs 19-20 1.Het Evangelie voor de tijd is tijdelijk 2.Zonder ellende de ellendigste 3.Het eeuwig Evangelie.mp3download
2024-04-07 Huinen - Jesaja 55 vs 6 Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is - roept Hem aan terwijl Hij nabij is.mp3download
2024-04-09 Alblaserdam - De wapenrusting Gods - Efeze 6 vs 17a En neemt den helm der zaligheid 1.De helm van de hoop 2.De helm opgezet 3.De helm op het slagveld 4.De helm verwisseld (11e bijbellezing).mp3download
2024-04-14 Alblasserdam - Hosea 6 vs 4 1.De vraag van Gods verontwaardiging 2.De vraag van Gods teleurstelling 3.De vraag van Gods gewilligheid.mp3download
2024-04-14 Veenendaal - Psalm 56 vs 9 Gij hebt mijn omzwerven geteld - leg mijn tranen in Uw fles - zijn zij niet in Uw register.mp3download
2024-04-14 Voorthuizen - Romeinen 8 vs 23 (jongerenpreek).mp3download
2024-04-16 Huinen - Romeinen 14 vs 7-9 1.Het leven dat sterven moet 2.De Gekruisigde leeft 3.Het gekruisigde leven.mp3download
2024-04-21 Alblasserdam - Johannes 21 vs 22 1.Niet gevolgd onder het kruis 2.Gebonden om te volgen 3.Het volgen van de levende Christus.mp3download
2024-04-21 Huinen - 1 Thessalonicenzen 1 vs 8 De Evangelietrompet uit Thessalonica 1.Haar geluid 2.Haar blazer 3.Haar echo.mp3download
2024-04-21 Huinen - Lukas 24 vs 32 En zij zeiden tot elkander - Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg en als Hij ons de Schriften opende.mp3download
2024-04-23 Alblasserdam - Efeze 6 vs 18-20 De wapenrusting Gods - Het gebed voor de prediking (12e bijbellezing).mp3download
2024-04-28 Alblasserdam - Jesaja 49 vs 14 De kinderen Sions - 1.Gebracht in Gods linkerhand 2.Gebracht in Gods rechterhand 3.Bewaard in Gods beide handen.mp3download
2024-04-28 Huinen - 1 Korinthe 11 vs 32 De gemeente van Christus - 1.Onderscheiden door genade 2.Onderscheiden door heiligheid 3.Onderscheiden door liefdestucht.mp3download
2024-04-28 Huinen - Handelingen 9 vs 17 1.Begroet als broeder 2.Gezien de Rechtvaardige 3.Vervuld om te volgen.mp3download
2024-04-30 Huinen - Deuteronomium 7 vs 20-22 1.De gevaren in het beloofde land 2.Het nut van levenslange strijd 3.De beloofde horzels 4.De uiteindelijke overwinning.mp3download
2024-05-05 Alblasserdam - Hooglied 5 vs 2a Ik sliep, maar mijn hart waakte 1.De onrustige slaap van de bruid 2.Gewekt door de Liefste 3.Krank van liefde.mp3download
2024-05-05 Huinen - 1 Tim. 1 vs 1-4 1.Zoon in het geloof 2.Volhard in de strijd 3.Zoek stichting uit God (1e bijbellezing).mp3download
2024-05-05 Huinen - Johannes 14 vs 2 1.Zijn huis moet vol worden 2.Alle dingen zijn gereed 3.Meegenomen om in te wonen.mp3download
2024-05-07 Alblasserdam - Genesis 4 vs 26b HET GEBED - Het begin van het gebed 1.Een gebedsnood in Adams geslacht 2.De gebedsscheiding door Adams geslacht 3.De gebedsgave in de 2e Adam (1e bijbellezing).mp3download
2024-05-09 Huinen - (Hemelvaartsdag 2024) Jesaja 64 vs 1a Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt 1.Christus opgenomen in de hemel 2.De hemel achter Christus gesloten 3.Het gebed om een geopende hemel.mp3download
2024-05-09 Voorthuizen - (Hemelvaartsdag 2024) L.J. van Valen - Lezing - Gods werk onder kinderen in tijden van opwekking.mp3download
2024-05-12 Alblasserdam - Zacharia 9 vs 15 1.De strijd van de Vredevorst 2.Beschutting bij de Overwinnaar 3.De maaltijd van overwinning (Voorber. H.A.).mp3download
2024-05-12 Huinen - 1 Tim. 1 vs 5-11 1.Het doel van de gelukkige God 2.De spiegel van ons ongeluk 3.De belofte die gelukkig maakt (2e bijbellezing).mp3download
2024-05-12 Huinen - Handelingen 1 vs 14a De gemeente van Christus wordt verenigd 1.Door een hoge roeping 2.Door een zware strijd 3.Door een rijke belofte (Voorber. H.A.).mp3download
2024-05-14 Huinen - Hosea 12 vs 1-11 1.Efraims bedrieglijke weegschaal 2.Jacobs worsteling tot voorbeeld 3.Juda gezegend met genade (Voorber. H.A.).mp3download
2024-05-19 Huinen - (Pinksteren 2024) Handelingen 2 vs 1a En als de dag van het pinksterfeest vervuld werd 1.De pinksterdag vervuld 2.De eerstelingen binnengebracht 3.Het beweegoffer in de armen van de Hogepriester.mp3download
2024-05-19 Voorthuizen - (Pinksteren 2024) Jesaja 61 vs 3a Drie gaven van onze hemelse Bruidegom 1.Geschonken uit Zijn volheid 2.Ter voorbereiding op Zijn dag 3.Bewaard in Zijn trouw (H.A.).mp3download
2024-05-20 Huinen - (Pinksteren 2024) 1 Thess. 5 vs 19 Blust den Geest niet uit 1.De God van wind en vuur 2.Het vuur geblust 3.Vuur uit de hemel gegeven (kinderpreek).mp3download
2024-05-21 Alblasserdam - Genesis 5 vs 21-24 HET GEBED - Het leven en gebedsleven van Henoch 1.Het doel van het gebed 2.Een biddend leven 3.Het loon op een biddend leven (2e bijbellezing).mp3download
2024-05-26 Alblasserdam - 2 Samuel 7 vs 1-17 Het leven van David 1.De tempelbouw uitgesteld 2.Een Koning gegeven 3.De tempel geopend (23e bijbellezng).mp3download
2024-05-26 Huinen - 1 Tim. 1 vs 12-17 1.Een terugblik op genade 2.Het Evangelie voor vandaag 3.Lof tot in eeuwigheid (3e bijbellezing).mp3download
2024-05-26 Huinen - Exodus 15 vs 26c Want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester 1.De bron van bitterheid 2.De dorst naar levend water 3.De HEERE uw Heelmeester (vijf pinksterlessen).mp3download
2024-05-28 Huinen - Romeinen 5 vs 17 1.De dood als koning 2.De Kruiskoning en Zijn gaven 3.Heersen als koning in dit leven.mp3download
2024-06-02 Alblasserdam - 2 Samuel 7 vs 18-29 Het leven van David (24e bijbellezing).mp3download
2024-06-02 Huinen - 1 Tim. 1 vs 18-20 1.Tot de goede strijd geroepen 2.In de goede strijd bewaard 3.In de goede strijd bekrachtigd (4e bijbellezing).mp3download